Pouvte zastaral prohle. Pro bezpen prohlen aktualizujte prohle.


Ppadn reklamace budou vyzeny v souladu s reklamanm dem
internetovho obchodu www.dtpshop.cz a prvnm dem platnm v R.


Postup reklamace zbo:

1) Zbo zalete na ne uvedenou adresu s popisem zvady a my Vm proplatme nklady za zasln ve vi maximln 85 K.

2) Druh monost je, e k Vm poleme pepravn slubu DPD, kter zsilku vyzvedne a na nae nklady doveze k nm.

Po obdren reklamovanho zbo a uznn reklamace Vm bude obratem vymnno za nov. Pokud dte msto vmny vrcen penz, uvete to v prvodnm listu s popisem zvady vetn sla vaeho tu. Pokud obdrte zsilku v pokozenm obalu, nechte tuto skutenost zapsat do pedvacho protokolu pepravce.


Odstoupen od kupn smlouvy (vrcen zbo)

Kupujc m prvo podle odstavce 6 novely obanskho zkonku .367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dn od pevzet zbo. Pokud se tak rozhodne, mus nepokozen zbo, bez znmek uvn nebo opotebovn, v pvodnm obalu poslat zpt v uveden lht (urujc je datum odesln). Po obdren vrcenho zbo, prodvajc nejpozdji do 10 dn zkaznkovi vrt zpt odpovdajc stku bankovnm pevodem na et zkaznka. Sloenkou penze neposlme. V ppad odstoupen od smlouvy z jinho dvodu ne reklamace vadnho zbo, ponese spotebitel nklady spojen s navrcenm zbo.


Podmnky pro vrcen penz:

Zbo mus bt neporuen v originlnm obalu, tak aby mohlo bt dle nabzeno zkaznkm. 
Zkaznk mus zsilku odeslat do 14 dn po obdren zbo. 
Ve vrcen zsilce mus bt vloen doklad o koupi nebo jeho kopie. 
Zsilky dobrkou nebudou pijaty. 

Vracen zbo zaslejte na adresu:

Karel Zeman - DTP studio
Vraovice 11
566 01 Vysok Mto