Pouvte zastaral prohle. Pro bezpen prohlen aktualizujte prohle.1. vod

Tyto obchodn podmnky plat pro nkup v internetovm obchod www.dtpshop.cz . Podmnky ble vymezuj a upesuj prva a povinnosti prodvajcho (Karel Zeman - DTP studio, Vysokomtsk 1375, 565 01 Choce, I: 656 83 544, DI: CZ7606153698) a kupujcho (zkaznk).


2. Objednvka a uzaven kupn smlouvy

Veker objednvky podan prostednictvm internetovho obchodu www.dtpshop.cz jsou zvazn. Podnm objednvky kupujc stvrzuje, e se seznmil s tmito obchodnmi podmnkami jako i reklamanm dem a e s nimi souhlas. Objednvka je nvrhem kupn smlouvy. Kupn smlouva vznik v okamiku potvrzen objednvky kupujcho prodvajcm. Podmnkou platnosti elektronick objednvky je vyplnn vekerch formulem pedepsanch daj a nleitost. Mstem dodn zbo je adresa uveden kupujcm v registranm formuli. Vlastnick prvo ke zbo pechz na kupujcho, pod podmnkou zaplacen kupn ceny, jeho pevzetm. Vyplnnm zvazn objednvky v rmci internetovho obchodu www.dtpshop.cz , kupujc dv prodvajcmu souhlas k shromaovn a archivovn osobnch daj o kupujcm a o jeho nkupech.


3. Reklaman d

Ppadn reklamace budou vyzeny v souladu s reklamanm dem internetovho obchodu www.dtpshop.cz a prvnm dem platnm v R. Ve vtin ppad vadn zbo obratem vymujeme za nov. V ppad reklamace ns kontaktujte e-mailem nebo telefonicky pro domluvu dalho postupu. Pokud obdrte zsilku v pokozenm obalu, nechte tuto skutenost zapsat do pedvacho protokolu pepravce. Vce v reklamanch podmnkch.


4. Odstoupen od kupn smlouvy (vrcen zbo)

Kupujc m prvo podle odstavce 6 novely obanskho zkonku .367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dn od pevzet zbo. Pokud se tak rozhodne, mus nepokozen zbo, bez znmek uvn nebo opotebovn, v pvodnm obalu poslat zpt v uveden lht (urujc je datum odesln). Po obdren vrcenho zbo, prodvajc nejpozdji do 10 dn zkaznkovi vrt zpt odpovdajc stku bankovnm pevodem na et zkaznka. Sloenkou penze neposlme. Podmnky pro vrcen penz: Zbo mus bt neporuen v originlnm obalu, tak aby mohlo bt dle nabzeno zkaznkm. Zkaznk mus zsilku odeslat do 14 dn po obdren zbo. Ve vrcen zsilce mus bt vloen doklad o koupi nebo jeho kopie. Zsilky dobrkou nebudou pijaty. Vracen zbo zaslejte na adresu: Karel Zeman - DTP studio, Vraovice 11, 566 01 Vysok Mto. V ppad odstoupen od smlouvy z jinho dvodu ne reklamace vadnho zbo, ponese spotebitel nklady spojen s navrcenm zbo.


5. Prva a povinnosti prodvajcho

Prodvajc m povinnost vydit zvaznou objednvku, odeslat objednan zbo a dodat na adresu kupujcho. Pi pevzet zbo od naeho pepravce obdr kupujc ke zbo daov doklad. Veker osobn daje uveden v objednvkovm formuli jsou dvrn (viz. Ochrana osobnch daj). Prodvajc m prvo odmtnout objednvku, pokud kupujc opakovan nepln svj zvazek odebrat zbo a zaplatit kupn cenu. Prodvajc m prvo od kupn smlouvy (zvazn objednvky) odstoupit, stane-li se plnn nemonm, nedohodne-li se s kupujcm na novm plnn.


6. Prva a povinnosti kupujcho

Kupujc je povinen uvst sprvnou a plnou potovn adresu, na kterou m bt objednan zbo odeslno. Kupujc je povinen odebrat objednan zbo a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zkaznk srozumn pi vyplovn objednvky jet ped jejm zvaznm potvrzenm. Kupujc m prvo stornovat odeslanou objednvku nebo vrtit zbo do 14-ti dn od doruen.


7. Dodac a platebn podmnky

Zbo lze zaplatit tmito zpsoby:
- v hotovosti pi osobnm odbru
- v hotovosti dobrkou pi pevzet zbo
- zlohou - platba pedem na et
- fakturou se splatnost 14 dn (pouze pro firmy po 3 objednvce)
- platebn kartou
- pomoc online bankovnch pevod

Pi nkupu nad 500 K je doprava na vdejn msta zdarma. Pi nkupu nad 2000 K je zdarma doprava na vdejn msta a pepravn slubou DPD. Pokud vznikne nrok na dopravu zbo zdarma na vdejn msto, ale vha zbo peshne 8 kg, take vdejn msta nelze vyut, bude poskytnuta zdarma doprava DPD i v ppad, e hodnota objednvky nepesahuje 2000 K. Pokud je hodnota objednvky ni, pesnou cenu dopravy zjistte po vloen zbo do koku v pokladn. Daov doklad zaslme e-mailem. Termn dodn je uveden v detailu kadho produktu (zelen pod popisem). Dodn na vdejn msta je o jeden pracovn den pozdji.


8. Ochrana osobnch daj

Bezpenost osobnch dat na internetu je velmi diskutovanm tmatem. Abychom vm mohli nabdnout hodnotn sluby, potebujeme nkter vae osobn data znt. Veker informace o va osob vak budeme pouvat pouze pro nai potebu, a neposkytneme je v dn podob nikomu jinmu. Tyto informace jsou nezbytn pro vai identifikaci jako kupujcho. Potebujeme je k realizaci a zatovn va platby za nakoupen zbo, ke komunikaci s vmi a konen tak proto, abychom vm mohli v podku doruit objednan zbo.


9. Mimosoudn een spotebitelskho sporu

Ven spotebiteli, jestli se domnvte, e jsme Vs pokodili, nebo nedostli svmzvazkm, pite na nai emailovou adresu info@dtpshop.cz . Jestli se nm nepoda spor vyeit pmo, na zklad Zkona . 378/2015, kterm se mn Zkon . 634/1992 Sb., o ochran spotebitele, mte tak prvo na mimosoudn een spotebitelskho sporu. Subjektem (ADR) mimosoudnho een spotebitelskch spor mezi obchodnkem aspotebitelem, je esk obchodn inspekce, nebo jin subjekt poven Ministerstvem prmyslu aobchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html. U esk obchodn inspekce, m spotebitel monost podat nvrhprostednictvm on-line formule, dostupnho na internetovch strnkch esk obchodn inspekce: https://adr.coi.cz/cs . Spotebitel me podat nvrh u esk obchodn inspekce nebo povenho subjektu nejpozdji do 1 roku ode dne, kdy uplatnil sv prvo, kter je pedmtem sporu, u prodvajcho poprv. Spotebitel me podat nvrh tak prostednictvm platformy mimosoudnho een spotebitelskch spor EU, kter je dostupn online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Nvrh zde me podat jenom spotebitel ijc vEU na obchodnka se sdlem vEU. Jestlie sporn strany nejsou spokojen s kvalitou mimosoudnho een spotebitelskho sporu a domnvaj se, e v prbhu zen dolo k poruen Pravidel pro mimosoudn een spotebitelskch spor, mohou podat stnost na adresu Ministerstva prmyslu a obchodu nebo na emailovou adresuadr@mpo.cz. V ppad peshraninch spor pomh spotebitelm v pstupu k pslunmu subjektu mimosoudnho een spotebitelskch spor Evropsk spotebitelsk centrum esk republika. Nklady spojen s mimosoudnm eenm spotebitelskch spor si strany nesou samy.


10. Zvren ustanoven

Tyto obchodn podmnky plat ve znn uvedenm na internetovch strnkch prodvajcho, v den odesln elektronick objednvky kupujcm. Odeslnm elektronick objednvky kupujc pijm veker ustanoven obchodnch podmnek ve znn platnm v den odesln objednvky, t platnou cenu objednanho zbo uvedenou v katalogu internetovho obchodu www.dtpshop.cz , nebylo-li v konkrtnm ppad prokazateln dohodnuto jinak. astnci se vslovn ve smyslu ust. 262 odstavce 1 obchodnho zkonku dohodli, e nen-li podmnkami vslovn stanoveno jinak, d se jejich prva a povinnosti obchodnm zkonkem, zejmna jeho ust. 409 a nsl.Ochrana osobnch daj